ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата Политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.LeaderTechnologies.Bg и/или използвате нашите продукти/услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

 

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви продукти/услуги в качеството на Администратор на лични данни е Лидер технолоджис ЕООД, ЕИК 102683542, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, представлявано от Управителя Константин Бачийски, e-mail: Sales@LeaderTecnologies.Bg, tel.: 056 80-0109.

Длъжностно лице/отговорник по защита на личните данни: Тодор Иванов Георгиев, служебен адрес: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, e-mail: T.Georgiev@LeaderTechnologies.Bg, tel.: 088 746-3177.

 

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

- Данни за клиента – физическо лице: три имена, ЕГН, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес на клиента, данни от лична карта. За представляващия клиент - Юридическо лице и/или клиент – Сдружение: имена.

Имена и ЕГН на клиента са ни необходими за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент и да съставим и издадем необходимите документи във връзка с предоставянето на заявени услуги, както и заплащането и осчетоводяването на услугите, включително гаранционни карти.

Адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес на клиента с ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното осъществяване, да отговаряме на запитвания и да уважаваме вашите рекламации и/или други искания.

Адрес за изпращане на закупени стоки са ни необходими, за да може да доставяме вашите пратки.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация:

   По имейл;

   Чрез смс;

   По телефон;

   По всички начини.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорника по защита на личните данни по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща и/или подаване на молба на място.

 

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки потребител на нашите продукти/услуги носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите, предоставени ни от клиент.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени продукти/услуги, ние сме ангажирали доставчици на продукти/услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях предлагането/осъществяването на нашите продукти/услуги няма да е възможно. В повечето случаи не предоставяме данните ви на трети лица, а ползваме подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до нашата система с бази данни, включително: за охрана, за поддръжка на нашата инфраструктура.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Когато желаете да доставим закупена стока до посочен от вас адрес, предоставяме имената, адреса за доставка и ваш телефон на трето лице – куриер.

Когато желаете да закупите от нас стока на изплащане, предоставяме всички събрани от вас личните данни на трети лица – лизингодатели с цел одобрението ви за ползване на услуги по лизингов договор. В този случай данните ви се предават на третите лица на хартиен носител и се въвеждат в онлайн платформата на съответния лизингодател.

 

ЛИЦА ПОД 16 Г.

Ние предоставяме услуги само от лица над 16-годишна възраст. Ако сте на възраст под 16 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите продукти/услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 16-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 16 години.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме данни, докато клиентът има активен профил при нас или докато използва услугите ни и 5 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили стоки от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

  • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;
  • имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
  • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
  • имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
  • имате право да направите пред отговорника по защита на лични данни възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до длъжностното лице/отговорника по защита на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

  1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
  2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

За ваше удобство и улеснение може да използвате следните образци текстове за промени на вашите данни:

 

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

 

 

ПОЛИТИКА ЗА “БИСКВИТКИТЕ” НА УЕБ САЙТА НА Лидер технолоджис ЕООД

 

Защо използваме “бисквитки”?

Този сайт използва “бисквитки”, което ни позволява да подобрим услугите си към Вас и да осигурим определени функции, които могат да ви бъдат от полза. Ние използваме “бисквитките” с цел да подобрим Вашият потребителски опит в рамките на уебсайта ни, като запаметяваме предпочитанията Ви и за улесняване на навигацията.

Продължавайки да използвате този сайт, без да променяте настройките си, Вие се съгласявате с нашата политика за използване на “бисквитки”.

Използваме “бисквитките“ за поддръжка на нашите мерки за сигурност и засичане на злоупотреби.

Чрез употреба на „бисквитки” или «cookies» събираме нужната информация и данни с цел предоставяне на по-персонализирано съдържание, което да направи по-удобно ползването на нашата интернет страница: www.LeaderTechnologies.Bg (наричана по-долу за краткост „Сайта“). За да разберете начина, по който използваме тези технологии, Моля също да се запознаете с нашата Политика за поверителност, за да разберете другите начини, по които използваме информацията, която събираме за Вас.

Ако имате някакви въпроси и при нужда от допълнителна информация, моля да се свържете с нас чрез контактната форма на адрес: www.LeaderTechnologies.Bg или чрез имейл на адрес: Info@LeaderTechnologies.Bg.

Какво представляват “бисквитките“?

“Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изпращат до Вашия браузър от уеб-сървър, запазват се на компютъра и/или на друго устройство като се използват за идентификация на потребителя и/или устройството и за събиране на информация.  “бисквитките” обикновено са свързани с няколко категории в зависимост от функционалността им и тяхното предназначение и биват: задължителни “бисквитки”, “бисквитки” за ефективност, функционални “бисквитки” и “бисквитки” за насочване и рекламни цели.

Използвани видове “бисквитки”:

 

1. Задължителни “бисквитки”:

Тези “бисквитки” са нужни за функционирането на Сайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Без тези “бисквитки” не бихме имали възможност да предоставяме определени услуги или функции, които сте заявили и нашият Сайт няма да работи безпрепятствено и ефективно за Вас, както бихме искали. Задължителните “бисквитки” не съхраняват никаква информация, чрез която да се идентифицира самоличността.

 

2. “Бисквитки” за ефективност и функционалност:

Тези “бисквитки” не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване и да изчислим и подобрим ефективността на нашия Сайт. Използването им прави възможно предоставянето от наша страна на усъвършенствана функционалност и персонализация, като се запомнят изборите, които правите, както и за избягване повторното въвеждане на информация, която вече сте предоставили. Информацията, която събират тези “бисквитки” може да бъде анонимизирана и те не могат да проследят Вашата дейност докато сърфирате в други уебсайтове. Ако не позволите тези “бисквитки”, е възможно някои или всички услуги да не функционират правилно.

 

3. Рекламни “бисквитки”:

Използваме тези “бисквитки”, за да получим информация за начина, по който използвате Сайта и/или как реагирате на реклами, за да ги съобразим с Вашите предпочитания. Тези “бисквитки” позволяват да определим кои са най-популярните части от нашия Сайт и да следим честотата на използването на нашите услуги, така че взаимодействието Ви с нас да може да бъде подобрено. Рекламните “бисквитки” помнят, че сте посещавали някой уебсайт, и тази информация се споделя с други организации, например рекламодатели. Те не съхраняват пряко лични данни, а се основават на уникална идентификация на Вашия браузър и устройство за достъп до интернет. Можете да се отпишете от тези “бисквитки” и да продължите да използвате Сайта ни.

 

4. Сесийни “бисквитки”:

Тези “бисквитки” Ви позволяват да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се вписвате. Те позволяват да Ви разпознаваме, когато се връщате отново на нашия Сайт.

“Бисквитките“ не могат да навредят на Вашите файлове и/или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви!

 

Каква информация събираме чрез “бисквитките“?

Видовете информация, която събираме чрез “бисквитките", включват IP адрес; ID на устройството; разглеждани страници; вид на браузъра; информация за сърфиране; операционна система; доставчик на интернет услуги; времева продължителност; дали сте отговорили на реклама; препращащия URL адрес; използваните функции или дейностите, извършвани в уебсайта/приложенията.

 

Как се изтриват “бисквитки”?

Вие можете да откажете да приемате “бисквитките“ от този Сайт, всеки друг сайт, или въобще от всички сайтове, по всяко време като активирате съответните настройки на своя браузър. Ако искате да знаете кога вашият компютър получава бисквитка, можете да го настроите така, че той да получавате известие за това. Допълнителна информация относно процедурата, която трябва да се следва за деактивиране на “бисквитките“, е достъпна на уебсайта на вашия доставчик на интернет браузър, чрез вашия екран за помощ.

Вие може да посетите http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно най-често използваните браузъри. Моля, да имате предвид, че ако “бисквитките“ са деактивирани, може да се засегнат определени функционалности на Сайта.

========================================================================================================================================

 

Образец

 

ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ/ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ 

До Лидер технолоджис ЕООД, ЕИК 102683542, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, представлявано от Управителя Константин Бачийски,

 

От: _____________________________________________________ (трите имена)

 

Тел.: ______________________

 

E-mail: _____________________

 

Моля да бъде извършенокоригиране/допълване на следните данни: ________________

 

_________________________________________________________________________________

 

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: ______________________________

 

и/или ____________________________________________________________________________

 

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ______________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Подпис:

 

Дата:

========================================================================================================================================

 

Образец

 

ИСКАНЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ 

До Лидер технолоджис ЕООД, ЕИК 102683542, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, представлявано от Управителя Константин Бачийски,

 

От: ___________________________________________________________ (трите имена)

 

Тел.: ______________________

 

E-mail: _____________________

 

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични  данни, предоставени от мен: ______________________________________________________

 

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по

отношение на следните данни: ____________________________________________________

 

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на

следните данни: ___________________________________________________________________

 

 

Подпис:

 

Дата:

========================================================================================================================================

 

Образец

 

 ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ 

До Лидер технолоджис ЕООД, ЕИК 102683542, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, представлявано от Управителя Константин Бачийски,

 

От: ______________________________________________________ (трите имена)

 

Тел.: ______________________

 

E-mail: _____________________

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

 

 

Подпис:

 

Дата:

========================================================================================================================================

 

Образец

  

ИСКАНЕ ЗА ТРАНСФЕР НА ДАННИ 

До Лидер технолоджис ЕООД, ЕИК 102683542, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. Демокрация, 98, представлявано от Управителя Константин Бачийски,

 

От: ___________________________________________________________ (трите имена)

 

Тел.: ______________________

 

E-mail: _____________________

 

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: __________________________________

 

 

Подпис:

 

Дата: